06-44958481 | info@lija-jewelry.nl

Algemene Voorwaarden

Deze Algemene Voorwaarden zijn ook in pdf op te vragen. Neem hiervoor even contact op.

Algemene Voorwaarden LiJa Jewelry

1. Inleiding

Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website, e-mail of persoonlijk contact en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de Algemene Voorwaarden daarom goed door. We raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Contactgegevens van LiJa Jewelry:
Adres winkel en atelier: Berg 28, 5671CC Nuenen
Telefoonnummer: 06-44958481 (zowel telefonisch als via whatsapp)
E-mailadres: info@lija-jewelry.nl

2. Definities

 1. LiJa Jewelry: gevestigd te Nuenen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 09156693 handelend onder de naam LiJa Jewelry.
 2. Website: de website van LiJa Jewelry, te raadplegen via www.lija-jewelry.nl en alle bijbehorende subdomeinen.
 3. Klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een Overeenkomst aangaat met LiJa Jewelry en/of zich geregistreerd heeft op de Website.
 4. Winkel: de winkel met atelier aan de Berg 28, 5671CC te Nuenen.
 5. Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen LiJa Jewelry en klant, van welke overeenkomst de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.
 6. Product of Sieraad: het sieraad dat de klant bij LiJa Jewelry koopt, dan wel door LiJa Jewelry laat vervaardigen of aanpassen.
 7. Algemene Voorwaarden: de onderhavige Algemene Voorwaarden.

3. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van LiJa Jewelry zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

4. Algemeen

LiJa Jewelry vervaardigd sieraden van edele en soms onedele metalen. Ook het doen van reparaties, het omsmelten van (oud)goud en zilver, het zetten van diamanten, edelstenen en parels en gravures en het verwerken van as, moedermelk en haar in hars behoort tot de werkzaamheden van LiJa Jewelry.

5. Totstandkoming overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door klant van het aanbod van LiJa Jewelry en het voldoen aan de daarbij door LiJa Jewelry gestelde voorwaarden.
 2. Indien klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt LiJa Jewelry onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden.
 3. Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst door klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft LiJa Jewelry het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.
 4. LiJa Jewelry kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien LiJa Jewelry op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, is zij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals (volledige) vooruitbetaling te verbinden.
 5. LiJa Jewelry heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

 6. Uitvoeren overeenkomst

 1. Het laten repareren, dan wel aanpassen of omsmelten van sieraden met edelstenen of antieke sieraden is op risico van de Klant. LiJa Jewelry kan niet aansprakelijk gesteld worden voor beschadigingen of defecten die ontstaan zijn tijdens het uitvoeren van de opdracht. Bij het aannemen van de opdracht bekijkt LiJa Jewelry het desbetreffende sieraad of voorwerp en bespreekt LiJa Jewelry de mogelijke risico’s die de aanpassing met zich mee kan brengen.
 2. Indien er akkoord is gegaan met de opdracht kunnen eventuele wijzigingen in het ontwerp extra kosten en/of vertraging met zich mee brengen.
 3. Indien er tijdens het uitvoeren zich onvoorziene omstandigheden voordoen krijgt u dit altijd zo spoedig mogelijk te horen. LiJa Jewelry stelt u op de hoogte en bespreekt met u de alternatieven en mogelijkheden. Eventuele vertraging en extra kosten zijn niet uitgesloten. Uiteraard pleit LiJa Jewelry ervoor om indien er sprake is van vertraging of extra kosten deze zo kort en laag mogelijk te houden.

 7. Annulering

 1. Wanneer een opdracht na het geven van akkoord wordt geannuleerd worden de reeds gemaakte kosten voor de geleverde diensten in rekening gebracht en verrekend met de aanbetaling. Indien er sprake is van het verwerken van goud of zilver van de klant, dan geldt het goud of zilver als zekerheid van betaling zoals bedoeld in artikel 9.4 van deze Algemene Voorwaarden.
 2. LiJa Jewelry heeft het recht een opdracht te annuleren wanneer deze bij nader inzien toch niet mogelijk blijkt te zijn of er onvoorziene omstandigheden opgetreden zijn. Ook bij nalatigheid van de klant heeft LiJa Jewelry het recht om een opdracht te annuleren. Reeds gemaakte kosten kunnen in rekening worden gebracht.
 3. Het annuleren van een bestelling van een collectie-item, dat niet speciaal voor de klant ge-/vermaakt wordt, kan middels een e-mail of per whatsapp. Het wijzigen of annuleren van een opdracht is alleen mogelijk als het sieraad nog niet verstuurd is.

8. Herroepingsrecht

 1. Artikelen die specifiek voor de klant zijn ontworpen en gemaakt kunnen niet geretourneerd worden.
 2. Een sieraad kan geretourneerd worden binnen 14 dagen na ontvangst. Het sieraad dient ongedragen, onbeschadigd en in de originele verpakking geretourneerd te worden.
 3. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar gemaakt te worden middels een e-mail of per whatsapp. Pas na bevestiging en instructies betreffende de retourzending van LiJa Jewelry kan het pakket verstuurd worden.
 4. De kosten voor retourzending zijn altijd voor rekening van de klant.
 5. Na ontvangst en controle door LiJa Jewelry, zal het aankoopbedrag geretourneerd worden op het bij LiJa Jewelry bekende rekeningnummer.

9. Betaling

 1. Vooraf wordt overeengekomen voor welk bedrag LiJa Jewelry de opdracht uitvoert/ het sieraad levert, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen. Indien een niet-vaste prijs wordt overeengekomen geeft LiJa Jewelry zo nauwkeurig mogelijk aan van welke factoren de hoogte van de prijs af zal hangen.
 2. Het sieraad of de geleverde dienst dient vooraf of bij ophalen betaald te worden. Dit kan contant, per pin of aan LiJa Jewelry overgemaakt worden. Zolang het product nog niet volledig betaald is blijft het product eigendom van LiJa Jewelry. LiJa Jewelry zal het sieraad in principe niet afgeven aan de klant tot de betaling geheel is voldaan.
 3. Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de LiJa Jewelry is gewezen op de te late betaling en LiJa Jewelry de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is LiJa Jewelry gerechtigd de door haar gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.
 4. Het afgeven van een sieraad ter reparatie of goud of zilver dat omgesmolten moet worden naar een ander sieraad dient voor LiJa Jewelry als zekerheid van betaling. Wanneer er door de klant niet betaald wordt, word het sieraad en/of goud of zilver eigendom van LiJa Jewelry tot wederbetaling.
 5. Wanneer een klant 3 maanden na het verstrijken van de betalingstermijn nog niet betaald heeft, heeft LiJa Jewelry het recht om het product voor de verkoop te gebruiken of om te smelten tot een nieuw sieraad.
 6. Alle op de website, in de winkel en in de offerte / factuur genoemde prijzen zijn inclusief 21% BTW.

10. Verzending en levertijden

 1. Alle zendingen binnen Nederland worden gratis verzonden.
 2. Bij zendingen buiten Nederland worden de verzendkosten nader bepaald en pas bij akkoord van de klant wordt het sieraad verzonden.
 3. Klant kan een afspraak maken om het sieraad op te halen in de winkel.
 4. Een sieraad dat op voorraad is wordt binnen 7 werkdagen verstuurd.
 5. Voor een sieraad dat niet op voorraad is of waar nog een aanpassing aan gedaan moet worden, neemt LiJa Jewelry contact op met klant om de levertijd te bespreken.

11. Rechten

 1. Wanneer er zich onverwachte situaties voordoen zal LiJa Jewelry de emotionele schade en/of immateriële schade die dit mogelijk met zich mee brengt niet vergoeden. LiJa Jewelry zal met alle zorgvuldigheid en professionaliteit omgaan met de opdracht en deze uitvoeren naar beste eer en geweten.
 2. LiJa Jewelry vergoed geen schade aan de klant die het gevolg is van overmacht, zoals schade als gevolg van een overval, inbraak, winkeldiefstal of brand en/of wanneer de inboedel- of kostbaarhedenverzekering van de klant de schade dekt. Eventuele nadere uitkeringen van schadeverzekeringen aan LiJa Jewelry die zien op schade aan een product van de klant worden door LiJa Jewelry aan de klant uitbetaald.
 3. De door LiJa Jewelry gemaakte of verstrekte ontwerpen, tekeningen, berekeningen, beschrijvingen, modellen en overige geleverde en daarvoor in aanmerking komende prestaties, blijven het intellectueel eigendom van LiJa Jewelry / Suzanne Veldsink-Koldewee. Verveelvoudiging of openbaarmaking van voornoemde goederen en/of producten, zonder voorafgaande toestemming van LiJa Jewelry / Suzanne Veldsink-Koldewee is niet toegestaan.

12. Garantie

 1. LiJa Jewelry garandeert in het geval van het maken van nieuw (maat)werk gedurende een termijn van zes maanden de afwezigheid van gebreken die zich openbaren na aflevering. Deze garantie geldt niet voor hars.
 2. In het geval van reparaties/wijzigen aan een bestaand sieraad garandeert LiJa Jewelry gedurende een termijn van drie maanden de afwezigheid van gebreken, tenzij anders is overeengekomen of vermeld, voor zover die betrekking hebben op de door haar gerepareerde/vervangen onderdelen. De klant heeft recht op kosteloze vervanging van gebrekkige onderdelen binnen redelijke tijd. Daarnaast heeft de klant recht op kosteloos herstel, schadeloosstelling, prijsvermindering en ontbinding van de overeenkomst zoals dat hem op grond van de wet is toegekend, bovenstaande met in achtneming van artikel 11, lid 3.
 3. LiJa Jewelry staat niet in voor gebreken die na de aflevering van de producten zijn ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid van de klant, of die het gevolg zijn van veranderingen die de klant of derden aan het product hebben aangebracht. Evenmin staat LiJa Jewelry in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 4. LiJa Jewelry geeft geen garantie op enige vorm van schade ontstaan aan een edelsteen, diamant of parel.
 5. LiJa Jewelry garandeert de echtheid van de door LiJa Jewelry gebruikte materialen.
 6. Indien er sprake is van een door LiJa Jewelry gemaakte toevoeging aan het sieraad gelden alle bovengenoemde punten alleen op het door LiJa Jewelry vervaardigde onderdeel.
 7. De klant behoudt volledig zijn wettelijke garantierechten, los van de bovengenoemde punten die door LiJa jewelry zijn genoemd als afgegeven handelsgarantie.
 8. LiJa Jewelry heeft ten alle tijden het recht om de algemene voorwaarden te wijzigen.
 9. Alle gemaakte wijzigingen in de algemene voorwaarden van LiJa Jewelry zijn per direct van toepassing.

13. Slotbepalingen

 1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar LiJa Jewelry gevestigd is.
 3. Indien een bepaling in deze Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 4. Onder “schriftelijk” wordt in deze Algemene Voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Volg onze passie!