06-44958481 | info@lija-jewelry.nl

Privacyverklaring

De privacyverklaring is ook in pdf op te vragen. Neem hiervoor even contact op.

LiJa Jewelry hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.

LiJa Jewelry houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

  • uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;
  • de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt heb tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • vraag om uw toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren. Ook ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover, dan kunt u altijd contact met LiJa Jewelry opnemen.

LiJa Jewelry bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die ik van u ontvangen heb. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door één van de verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Ik kan u vragen om u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken. Mag ik uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vraag ik u hierover direct contact met mij op te nemen. Kom ik er samen met u niet uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Als u naar aanleiding van deze Privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met mij op.

LiJa Jewelry

Park 1
5671GA Nuenen
06-24221810
www.lija-jewelry.nl

info @ lija-jewelry.nl

Volg onze passie!